Jaarvergadering

1. Opening

 

 

2. Mededelingen

3. Vaststellen van de agenda

4. Ingekomen en uitgegane post

5. Verslag van de algemene ledenvergadering van 20 maart 2018 (bijgevoegd) en 9 oktober 2018 (bijgevoegd)

6. Inhoudelijk jaarverslag 2018 (bijgevoegd)

7. Financieel jaarverslag 2018*

8. Verslag kascontrolecommissie

9. Benoeming nieuwe kascommissie Kascommissie: Harry Roo, Ans Visch, reservelid: Hans Stikvoort Aftredend: Harry Roo. Benoemen nieuw reservelid.

10. Contributie: Voorstel om de lidmaatschapsgelden niet te verhogen

11. Begroting 2019

12. Samenstelling bestuur Volgens rooster van aftreden, aftredend en herkiesbaar: F. Bonnema

13. Activiteiten van De Imme -excursie -open imkerijdag -bijenmarkt -bbq -deelname aan ‘proef de culturen’

14. Algemeen werk t.b.v. De Imme

15. Ervaringen bijenhouden 2018

16. Rondvraag & sluiting *Het financieel jaarverslag ligt vanaf 6 maart a.s. ter inzage bij de voorzitter, F. Bonnema, Tongerensweg Zuid 119, Epe. 

Locatie Hagedoorns ploatse