Op de vergadering van 27 maart 2012 werden de voorzitter Dries van Meulen en de commissaris Brit Calje met algemene stemmen herkozen. Beiden zetten hun huidige functie voort. De voorzitter heeft te kennen gegeven op de ALV van 2013 zijn functie beschikbaar te zullen stellen. Het bestuur kwam in 2012, 6 keer bijeen.


Leden, Gastleden, Ereleden en Donateurs 2012
Op 1 januari, respectievelijk 31 december 31,33; 5,7; 1,1; 7,7; 5,7.
De vereniging begint in 2013 met 4 leden / gastleden meer dan in 2012 (gastleden zijn ook volwaardig lid), en er zijn twee bijenhoudende donateurs bijgekomen.Bovenstaande geeft een enigszins vertekend beeld. In totaal zijn er 6 nieuwe leden / gastleden bijgekomen, maar o.a. door natuurlijk verloop is het totaal geen 6 maar 4 leden/gastleden meer dan in 2011.

Bijenjaar 2012

Het voorjaar was over het algemeen te koud en te nat, zowel voor ons als voor de bijen. Veel voorjaars bloeiers, bloeiden maar even en door de langdurige koude en natte weersomstandigheden was er over het algemeen weinig nectar te halen voor de bijen. Pas laat in het voorjaar werden deze omstandigheden beter. De zomer daarentegen was goed. Met name het weer tijdens de bloei van de lindes was prima. Lindehoning was er dit jaar over het algemeen meer dan gemiddeld. De heidedracht was net als in 2011 zeer goed. Wie met sterke volken naar de heide ging, was verzekerd van rijkelijk gevulde honingkamers.

Bijensterfte

Buiten de normale wintersterfte (<20%) om zijn er geen alarmerende geluiden van de leden vernomen. Opmerkelijk was wel, dat in het voorjaar vele imkers te maken kregen met moerloze volken. Wellicht waren de slechte weersomstandigheden in het voorjaar hier mede verantwoordelijk voor.

Investeringen

In het voorjaar is er een nieuwe aanhanger aangeschaft voor o.a. het vervoer van de kraam, naar en van de braderie en markten. Bij de verenigingsstal is een carport aangebouwd t.b.v. de aanhanger. Een honingpers 20ltr. is aangeschaft. Momenteel worden er aan de pers enkele modificaties aangebracht, qua gebruiksvriendelijkheid.

Markten en de Bijenmarkt.

In 2012 hebben wij als vereniging weer op diverse markten gestaan en zeven keer op de braderie.
Op woensdag 1 augustus werd voor de 60e keer de bijenmarkt gehouden. Het was een mooie dag en de markt trok veel bezoekers. Anders dan anders, opende niet de burgemeester de bijenmarkt maar wethouder Van Nuis. De aanvoer van volken was zeer beperkt en de handel erin niet of nauwelijks. De vele vrijwilligers hebben er wederom voor gezorgd dat de bijenmarkt vlekkeloos en naar ieders tevredenheid is verlopen.
Dit jaar heeft de vereniging voor het eerst meegedaan aan de landelijke Open Imkerijdag. Om deze dag onder de aandacht te brengen, zijn in diverse lokale nieuwsbladen redactionele stukjes geplaatst. Ook heeft er een interview plaatsgevonden bij Radio 794 om zo via de ether de Open Imkerijdag en natuurlijk onze vereniging te promoten. Ondanks het slechte weer was het toch een geslaagde dag.
Enkele aanpassingen qua uitstraling en presentatie aan de verenigingskraam, het verkopen van meer honing gerelateerde producten en natuurlijk ook de gunstige weersomstandigheden tijdens de markten en braderieen, hebben er voor gezorgd dat er een uitstekend omzetresultaat is behaald. De kosten / baten van deze activiteiten zijn terug te vinden in het financieel jaarverslag.

Cursus

Ook dit jaar werd er een cursus bijenhouden voor aspirant imkers gegeven in Epe. Negen cursisten hebben zich aangemeld en allen zijn het gehele bijenjaar begeleid door Wilfred Muis en Eric van Leeuwen. Iedere cursist heeft bij aanvang van de cursus een bijenvolk aangeschaft en onder deskundige begeleiding van genoemde heren hebben zij de theorie bij hun eigen bijenvolk in de praktijk kunnen brengen. De vereniging heeft op het bijenveldje aan de Rauwenhoffweg een strook groen beschikbaar gesteld aan de cursus om daar het praktijkgedeelte te kunnen volgen. In het voorjaar is er gereisd naar het fruit en in de nazomer naar de heide. De negen cursisten hebben de cursus met goed gevolg afgelegd en zijn allen geslaagd. Vier cursisten zijn lid geworden van onze vereniging en een cursist was al lid.

Verenigingsstal

In het voorjaar is er door enkele vrijwilligers een carport bij de verenigingsstal aangebouwd. De nieuwe aanhangwagen kan hierdoor altijd droog weggezet worden.De verenigingsstal wordt steeds meer ontdekt door de leden. Meerdere leden hebben daar inmiddels enkele volken staan.De glazen kast is wederom bevolkt met een zwerm en deze is in de loop van het seizoen uitgegroeid tot een volwaardig volk. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze glazen kast (Dadant formaat) zal dit volk toch plaats moeten maken voor een Buckfast volk, omdat anders de aanwezige ruimte in de kast niet ten volle benut kan worden en blijven de buitenste ramen leeg. Als de kast goed gevuld is kunnen de bezoekers van de verenigingsstal meer van de bijen en hun bezigheden waarnemen.

Het bijenveldje

Het bijenveldje is dit jaar door veel leden gebruikt. Vooral nieuwe leden weten het veldje te vinden. Het praktijkgedeelte van de cursus is hier ook gegeven. Na veel snoeien en maaien zijn in plaats van een, drie grote open ruimtes gecreeerd, waardoor er voor de leden meer plekken zijn ontstaan waar zij hun bijenkasten kunnen plaatsen.Uiteraard is dit alles gebeurd met in achtneming van, dat het een mooie groene oase is en ook zal blijven.

Vrijwilligers

Net als in de voorgaande jaren zijn het de vele vrijwilligers geweest waardoor de vereniging wederom kan terug kijken op een geslaagd jaar.
Hierbij enkele activiteiten/taken waarbij vrijwilligers betrokken zijn geweest.
Organiseren van de braderieen en markten, bemannen van de verenigingskraam, activiteiten ten tijde van de jaarlijks gehouden bijenmarkt, vervoer van de kraam naar en van de braderie en markten, beheren van de goederen voor bruikleen aan de leden, groenonderhoud bij de verenigingsstal evenals het beheer ervan, groenonderhoud op het bijenveldje, voorraadbeheer, bouw van de carport aan de verenigingsstal, het up to date houden van de website, het geven van demonstraties in de verenigingsstal en bestuurstaken.