JAARVERSLAG 2014.

                                     BIJENHOUDERS VERENIGING EPE

                                                          De IMME

 

Bestuur

Op de vergadering van 4 maart 2014 waren de Penningmeester (Miriam Moesman) en secretaris (Harry Roo) aftredend. De secretaris was herkiesbaar en Britt Caljé (comm) stelde zich beschikbaar voor het penningmeesterschap voor de duur van één jaar. Emmelies Jordens en Henk Wijnsma stelden zich beiden beschikbaar voor de functie van commissaris. Allen zijn met algemene stemmen ge- en herkozen.

Het bestuur kwam in 2014, 8 keer bijeen.

 

 

Leden, Gastleden, Ereleden en Donateurs 2013 

                                          leden    gastleden       ereleden   donateurs  Bijenh. donateurs    

Maart 2014                          30             5                     1                7                          13

                                                    

Maart 2015                          32             6                     1                9                        11

  

De vereniging begint in 2015 met 2 leden / 1 gastlid en 2 donateurs meer dan in 2013. Er zijn 2 bijenhoudende donateurs minder dan in 2014.

 

Bijenjaar 2014

Van een winter was in 2014 geen sprake; het was relatief warm en het voorjaar was aanmerkelijk vroeger dan gebruikelijk. De voorjaarsoogst was gemiddeld goed. De zomer verliep redelijk gunstig voor de zomerdracht. Gemiddeld viel er dan ook niet te klagen over de opbrengst van zomer en Lindehoning. Aanvankelijk zag het er naar uit dat de hei weinig of niet zou gaan bloeien, met name het Heidehaantje werd hier door menigeen verantwoordelijk voor gehouden. Uiteindelijk viel het enigszins mee en wist de imker toch nog gemiddeld zo’n 50% heidehoning te oogsten ten opzichte van een goed heideseizoen. 

 

Bijensterfte

In 2014 was de wintersterfte onder de bijenvolken van de leden minder dan 10%, dat is aanmerkelijk minder dan de voorgaande jaren.

 

Markten, braderieën en de Bijenmarkt

In 2014 heeft de vereniging wederom de bijenmarkt georganiseerd en gehouden. De vereniging heeft met een informatiekraam op het Oener Koefeest gestaan en meegedaan met de Open Imkerijdag. 2014 was het eerste jaar dat de vereniging niet meer op de braderie en de koopjesmarkt stond, deze activiteiten zijn definitief komen te vervallen.

 
Cursus

Ook in 2014 werd er een basiscursus bijenhouden voor aspirant imkers gegeven. 19 cursisten hadden zich aangemeld en ze werden het gehele “bijen”jaar begeleid door Rob van Hernen, Eric van Leeuwen en Harry Roo.

Nagenoeg iedere cursist heeft bij aanvang van de cursus een bijenvolk aangeschaft en onder deskundige begeleiding van genoemde heren hebben zij de theorie bij hun eigen bijenvolk in de praktijk kunnen brengen.

Negentien cursisten hebben de cursus met goed gevolg afgelegd en allen zijn geslaagd.

Twee cursisten zijn lid geworden van onze vereniging en één cursist was al lid. Een cursist is bijenhoudend donateur geworden.


Verenigingsstal

Twee leden hebben gebruik gemaakt van de bijenstal.

Met enige regelmaat is er op de eerste dinsdag van de maand een klusochtend georganiseerd voor het onderhoud bij en aan de bijenstal; dit met wisselend succes.


Het bijenveldje

Het bijenveldje is dit jaar door menig lid gebruikt om tijdelijk bijenvolken te plaatsen. Op enig moment stonden er 53 bijenvolken. Het praktijkgedeelte van de basiscursus is wederom hier gegeven van april tot augustus.

Drie maal is met de bosmaaier gemaaid en is er gesnoeid om het terrein begaanbaar en open te houden. Inmiddels zijn er +/- 15 mtr aan stellingen aangeschaft om bijenkasten op te kunnen plaatsen. Begin 2015 zal e.e.a. gereed zijn.


Sponsors

Ook in 2014 zijn er diverse bedrijven geweest die de vereniging hebben gesponsord. E.e.a. is terug te vinden in het financieel jaarverslag.                                                                                                            

Vrijwilligers

Net als in de voorgaande jaren is het de inzet van de vrijwilligers, die het mogelijk hebben gemaakt dat de vereniging kan terug kijken op een geslaagd jaar. Wel moet hierbij aangetekend worden dat het steeds meer moeite kost om voldoende vrijwilligers te vinden en te motiveren voor o.a. de organisatie van activiteiten en onderhoud aan en bij de bijenstal.

 

Epe, februari 2015

Harry Roo

 

Secretaris