Op de vergadering van 19 maart 2013 heeft de voorzitter (Dries van Meulen) zijn functie beschikbaar gesteld. Kees Boersma is met algemene stemmen benoemd tot voorzitter. Commissaris (Gerrit Elskamp) was aftredend en niet herkiesbaar. Janny Bolink is met algemene stemmen benoemd tot commissaris.Per september 2013 is Janny echter afgetreden als commissaris omdat, achteraf gezien, de functie niet verenigbaar was met haar andere bezigheden. Hierop heeft het bestuur Gerard Buursen bereid gevonden om tijdelijk de functie van commissaris waar te nemen, tot de ALV van 2014.

Dit omdat het bestuur behoort te bestaan uit een oneven aantal bestuursleden. Het bestuur kwam in 2013, 7 keer bijeen.

Leden, Gastleden, Ereleden en Donateurs 2013
Op 1 januari, respectievelijk 31 december: 33, 30 leden, 7, 5 gastleden, 1, 1 ereleden, 7, 7 bijenhoudende donateurs, 7, 13 donateurs. De vereniging begint in 2014 met 5 leden / gastleden minder dan in 2013, en er zijn 6 bijenhoudende donateurs bijgekomen.

Bijenjaar 2013
Het gehele voorjaar was gemiddeld genomen te koud. Van een overvloed van voorjaarshoning was dan ook geen sprake. De zomer was warm en werd gekenmerkt door langdurige droogte. De Lindedracht was goed tot zeer goed. Door de aanhoudende droogte in de zomer waren hele stukken hei verdord en wat er bloeide, bloeide matig en gaf nagenoeg geen nectar. Van enige honingoogst van de heidedracht, was dit jaar voor de meesten van ons geen sprake. Het was dan ook geen uitzondering dat de kasten minder gewicht hadden bij het weer ophalen van de hei, dan toen deze heen werden gebracht.

Bijensterfte
Buiten de normale wintersterfte ( >20%) zijn er gelukkig geen alarmerende geluiden van de leden vernomen.

Markten en de Bijenmarkt
In 2013 hebben wij als vereniging weer op diverse markten gestaan en zes keer op de braderie. Op woensdag 7 augustus werd voor de 61e keer de bijenmarkt gehouden. Het was tot 11.00 uur mooi weer, daarna regen. Toch trok de markt veel bezoekers. De markt is deze keer niet geopend door de burgemeester of een wethouder. De aanvoer van volken was zeer beperkt en de handel erin niet of nauwelijks. De vele vrijwilligers hebben er wederom voor gezorgd dat de bijenmarkt vlekkeloos en naar ieders tevredenheid is verlopen.
Dit jaar heeft de vereniging voor de tweede keer meegedaan aan de landelijke Open Imkerijdag. Om deze dag onder de aandacht te brengen, zijn in diverse lokale nieuwsbladen redactionele stukjes geplaatst. Ook heeft er een interview plaatsgevonden bij Radio 794 om zo via de ether de Open Imkerijdag en natuurlijk onze vereniging te promoten. Het weer was op deze dag uitstekend, over belangstelling hadden we niet te klagen, de omzet was prima, kortom een geslaagde dag. De kosten / baten van deze activiteiten zijn terug te vinden in het financieel jaarverslag.

Cursus
Ook dit jaar werd er een basiscursus bijenhouden voor aspirant imkers gegeven. Deze keer hebben de verenigingen van Epe en Wezep gezamenlijk de cursus georganiseerd. Elf cursisten hebben zich aangemeld en deze zijn het gehele bijenjaar begeleid door Rob van Hernen en Eric van Leeuwen.
Nagenoeg iedere cursist heeft bij aanvang van de cursus een bijenvolk aangeschaft en onder deskundige begeleiding van genoemde heren hebben zij de theorie bij hun eigen bijenvolk in de praktijk kunnen brengen. De vereniging heeft op het bijenveldje aan de Rauwenhoffweg ook dit jaar weer een strook groen beschikbaar gesteld t.b.v. de cursus om daar het praktijkgedeelte te kunnen volgen en te geven. Door onvoorziene omstandigheden is er met de cursisten in het voorjaar niet gereisd naar het fruit en in de nazomer niet naar de hei.
Tien cursisten hebben de cursus met goed gevolg afgelegd en zijn allen geslaagd. Twee cursisten zijn lid geworden van onze vereniging en een cursist was al lid. Een andere cursist is bijenhoudend donateur geworden.

Verenigingsstal
Vijf leden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bijenvolken te plaatsen in de bijenstal. Twee maal is een groep vrijwilligers een dagdeel bezig geweest om schilderwerk te verrichten en het groen rondom de bijenstal te verzorgen.
De glazen demonstratiekast is gevuld met een F1-buckfastvolk die kosteloos ter beschikking is gesteld door het Honingmagazijn. Het volk heeft i.p.v. ramen, enkel toplatten meegekregen en heeft deze op natuurlijke wijze uitgebouwd. Hierdoor valt er voor bezoekers van de bijenstal veel meer te zien in de demonstratiekast, men ziet enkel raat en bijen en kijkt niet meer tegen de houten omlijstingen van de ramen aan.

Het bijenveldje
Het bijenveldje is dit jaar door menig lid gebruikt om tijdelijk bijenvolken te plaatsen. Het praktijkgedeelte van de basiscursus is hier gegeven van april tot augustus. Drie maal is met de bosmaaier gemaaid om het terrein begaanbaar te houden. Enig snoeiwerk is er verricht, mede om ruimte te creeren voor de te planten lindeboom. In oktober hebben de leden gezamenlijk een lindeboom geplant ter ere van oud bestuursleden van onze vereniging.

Sponsors
In 2013 is er een begin gemaakt om op zoek te gaan naar Sponsors, die onze vereniging zouden willen ondersteunen in de vorm van natura of geldelijke middelen. Inmiddels hebben wij een aantal bedrijven bereid gevonden onze vereniging te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn, handelskwekerij De Buurte, boomkwekerij Tessemaker-Grolleman en zaadteeltbedrijf De Bolster.

Vrijwilligers
Net als in de voorgaande jaren is het de inzet van de vele vrijwilligers, die het wederom mogelijk heeft gemaakt dat de vereniging kan terug kijken op een geslaagd jaar.